Allmänna villkor

Allmänna villkor för medlemskap hos Hälsoverket i Avesta. Villkoren gäller från och med den 01/02-2022.

 

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos Hälsoverket i Avesta AB i Hälsoverkets lokaler och mellan den person (nedan benämnd “medlem”) som står namngiven i medlemsavtalet och Hälsoverket i Avesta AB (nedan benämnt Hälsoverket).

2. Medlemmar

Medlemskap kan sökas av envar som är myndig eller fått sitt medlemskap godkänt och undertecknat av målsman. Medlem måste vara 12 år fyllda vid medlemsavtalets undertecknande, ha ett allmänt hälsotillstånd som enligt Hälsoverkets personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skador eller ohälsa. Barn under 16 år får endast träna tillsammans med målsman närvarande i lokalen. Barn under 12 år får ej vistas i Hälsoverkets lokaler annat än vid soffhörnorna av säkerhetsskäl!

Medlemstaggen är personlig och får ej nyttjas av annan person. Medlem har inte rätt att hjälpa icke medlem att komma in i Hälsoverkets lokaler om inte detta meddelats och godkänts av personal i förväg. Medlemmen skall vid varje träningstillfälle kunna styrka sin identitet genom uppvisande av personlig tagg. Hälsoverket debiterar medlem 100: - för borttappad tagg. Borttappad tagg måste anmälas utan dröjsmål till Hälsoverkets personal.

Medlemmen skall själv ansvara för sin hälsa och sin säkerhet i samband med vistelse i Hälsoverkets och lokaler och åtar sig att följa Hälsoverket i Avesta ABs skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och anvisningar. Medlemmen är väl införstådd med att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid själv ansvaret för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

3. Personuppgifter

Hälsoverket behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR-lagen i avsikt att behandla och underhålla medlemskap och medlemsservice. Vid fakturering lämnas Personuppgifter ut till tredjeperson för redovisning/bokföring, Avesta revisionsbyrå. Vid obetalda avgifter lämnas personuppgifter ut till tredjeperson, Svea finans och Inkasso för påminnelsehantering.

Personuppgifter lämnas ut till tredjeperson GymControl och Viatel SMS för hantering av medlemskap, SMS-utskick och medlemsmejl. Lokalen är kamera övervakad med securitas direct som avtalspart i syfte att förebygga och granska stöld och skadegörelse. Genom att godkänna detta avtal samtycker medlem till detta.

4. Autogiro/Faktura

Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgängligt på kontot den 27:e i månaden. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning medger medlem sitt godkännande att dennes konto belastas enligt bankens regler varje månad. Efter eventuell bindningstid fortlöper medlemskapet och därmed autogirot automatiskt om inte detta sägs upp.

Faktura faktureras kvartal-/halvår- eller helårsvis enligt överenskommelse och sägs upp 1 månad före önskat slutdatum. Vid fakturering till mailadress bjuder vi på faktureringsavgiften och önskar man faktura via post tillkommer en faktureringsavgift på 45kr. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift 60:- på nästkommande faktura/autogirodragning.

4.1 Prisändringar

Priserna gäller enligt prislistan. Månadsbetalande medlem med bindningstid är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under motsvarande "bundna" månaderna. Efter bindningstid gäller månadsavgift/årsavgift enligt aktuell prislista.

4.2 Avtalstid, överlåtelse, frysning och uppsägning

Avtalstiden regleras av medlems avtalet. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Uppsägning av medlemskap skall ske skriftligen på blankett som tillhandahålls av Hälsoverkets personal. Uppsägningstiden är 1 månad.

Taggen lämnas tillbaka efter avslut. Eventuell bindningstid kan hävas vid flytt eller fysiskt tillstånd som gör att medlem ej kan fortsätta att träna (detta mot uppvisande av läkarintyg.)

Medlem har rätt att frysa sitt medlemskap vid graviditet, tillfälligt jobb på annan ort, arbetslöshet, sjukdom eller skada med uppvisande av läkarintyg. Frysning debiteras med 50:- per fryst månad.

4.2.1 Inskrivningsavgift och betalningsmetod

Vid inskrivning debiteras inskrivningsavgift på 400kr. Så länge medlemskapet fortsätter utan avbrott pga. uppsägning debiteras ingen ny inskrivningsavgift. Om medlemskapet avbrutits och nytecknas inom ett år debiteras en upplåsningsavgift på 200kr. Om medlemskapet varit avslutad i över ett år debiteras ny startavgift på 400kr vid nytecknande av medlemskap.

4.2.2 Avstängning vid utebliven betalning

Vid utebliven betalning förbehåller sig Hälsoverket rätten att avstänga medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits. Avstängning sker efter två odebiterade månadsdragningar. Frysning kan ej ske vid avstängning.

5 Ansvar vid olycksfall, stöld och förlust

Hälsoverket ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, inte heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Hälsoverket ansvarar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer.

6 Trivsel och föreskrifter

Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler/ föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Hälsoverket.

7 Dopning

Det är strikt förbjudet att nyttja eller handha dopningspreparat. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja olagliga dopingpreparat eller handha sådana preparat. Hälsoverket har, vid misstanke om dopning rätt att tillämpa uteslutning.

8 Uteslutning av medlem

Hälsoverket förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Hälsoverket, dopning eller handhavande av dopningspreparat etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas.